EROTICAPARADIJS

  • 0
    • 0 Product In de winkelwagen

      Totaal € 0,00


 

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN:

EROTICAPARADIJS

KVKnr 08202542
BTWnr NL 171617319 B01

1.TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop,welke tot stand komen via de Webshop EROTICAPARADIJS.NL
De koper c.q.de opdrachtgever zal in het navolgende wordt aangeduid als " de kopende partij".Indien in het navolgende eem bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de kopende partij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als de consument.

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk sijn overeengekomen.
Onder schriftelijk word in deze algemene voorwaarden tevens verstaan; e-mail of einge andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en in de maatschappelijk verkeer geldende opvatting hiermee gelijk kan worden gesteld.
Het door de consument zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen.
Geldt als instemming met de toepassing ervan.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2. OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van EROTICAPARADIJS.NL bindend.
Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderzins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door EROTICAPARADIJS.NL bindend.

3. AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen, offertes, levertijden etc van EROTICAPARADIJS zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn van aanvaarding bevatten.Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de consument aanvaard, dan heeft EROTICAPARADIJS het recht het aanbod binnen 2 dagen na ontvangst van de aanbieding te herroepen.
De door EROTICAPARADIJS gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen,offertes, prijslijsten en op de website van EROTICAPARADIJS e.d vermelde prijzen zijn incl BTW doch exclusief eventuele kosten.
Deze kosten kunnen onder meer doch niet uitsluitend bestaan uit transport en verzend kosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander tenzij uitdrukkelijk op de website van EROTICAPARADIJS danwel schriftelijk anders wordt vermeld dan wel indien partijen schriftelijk overeengekomen zijn.
Getoonde en of versterkte monsters,brochures,flyers,facebook,advertenties, modellen opgaven van kleuren, afbeeldingen, afmetingen, geichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding.Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen

A.
Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de consument en of vakorganisaties eijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, belastingen, heffingen, wisselkoersen, enz EROTICAPARADIJS gerechtigd de verhogingen aan de consument door te berekenen.

B.
Voor de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot standkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q in rekening gebracht.

4. KOOP OP AFSTAND
Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument en indien sprake is van een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgelijk Wetboek.
Indien sprake is van een koop op afstand in de zin van lid 1 van dit artikel, geldt een zichttermijn van 7 dagen.De zichttermijn houdt in dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst met EROTICAPARADIJS binnen 7 dagen na ontvangst van de zaak te ontbinden. De consument is niet gehouden voor de ontbinding een reden op te geven.
De ontbinding dient schriftelijk te worden ingeroepen. De consument krijgt geen geld retour maar een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag. Deze tegoedbon is na uitgifte 6 maand geldig. Bestelling met een tegoedbon dienen uitsluitend schriftelijk bij EROTICAPARADIJS te worden gedaan ivm het verwerken van het kortingsbedrag.
Ontbinding ingevolge het bepaalde in lid 2 van dit artikel is slechts mogelijk door schriftelijk mededeling hiervan door de consument aan EROTICAPARADIJS.

In geval van ontbinding dient de zaak voor rekening en risico van de consument en op een door EROTICAPARADIJS te bepalen wijze aan EROTICAPARADIJS retour gezonden te worden.Verzendkosten worden niet gerestitueerd.

Voor zover van toepassing is EROTICAPARADIJS gerechtigd de kosten van de retourzending aan de wederpartij in rekening te brengen.

EROTICAPARADIJS heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren, indien en voor zover EROTICAPARADIJS vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de originale verpakking en of de zaak is beschadigd.

EROTICAPARADIJS stelt de wederpartij na ontvangst van de zaak per omgaande in kennis van een eventuele weigering.

Bovengenoemde bepalingen inzake ontbindingen gelden niet met betrekking tot zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend wegens hygienische aspecten.Onder deze bepaling vallen een ieder geval erotisch getinte gebruiksartikelen en lingerie.

5. INSCHAKELING DERDEN
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EROTICAPARADIJS het recht leveringen door derden te laten verrichten.

6. LEVERING,LEVERINGTERMIJNEN
Opgegeven termijnen waar binnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen, indien wij niet binnen 30 dagen kunnen leveren stellen wij u hiervan op de hoogte.U kunt dan de overeenkomst ontbinden of een neiwue levertijd overeenkomen.Bij ontbinding wordt er z.s.m doch binnen maximaal 5 dagen het reeds betaalde bedrag gecrediteerd.
Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door EROTICAPARADIJS per transactie worden gefactureerd.
Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de consument op het moment van levering.
Verzendingen c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door EROTICAPARADIJS te bepalen wijze, doch voor rekening van de consument. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zij overeengekomen.
Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de consument te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de consument, behoud EROTICAPARADIJS zich het recht voor de bestelde zaken voor rekekening en risico van de consument op te slaan.
EROTICAPARADIJS stelt de consument schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de consument EROTICAPARADIJS in staat moet stellen de zaken te leveren.

Indien de consument ook naar verloop van de door EROTICAPARADIJS gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de consument door het enekel verloop van 1 maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft EROTICAPARADIJS het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddelijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechtellijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Het voorafgaande laat de verplichting van de consument de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag en/of andere kosten te voldoen onverlet.

EROTICAPARADIJS is bevoegd om ter zake de nakoming van financielle verplichtingen van de consument-vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

7. VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST
EROTICAPARADIJS kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen betaling heeft ontvangen.
Bij hierdoor onstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
Wanneer de levering door oorzaken buiten de schuld van EROTICAPARADIJS niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is EROTICAPARADIJS gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de consument in rekening te brengen.
Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door EROTICAPARADIJS worden gemaakt ten verzoeke van de consument komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. RECLAMES RETOURZENDINGEN
De consument is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan.Indien de consument zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddelijk ter kennis van EROTICAPARADIJS ter worden gebracht, danwel dient de consument EROTICAPARADIJS binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogt te stellen, zulks gevolgd door een onmiddelijke schriftelijk bevestiging hiervan aan EROTICAPARADIJS.
Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken aan EROTICAPARADIJS te worden gemeld.

Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 9 in aanmerking genomen.

Bestelde zaken worden in de bij EROTICAPARADIJS voorradige groothandelverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake op gegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d. gelden niet als tekortkomingen aan de zijde van EROTICAPARADIJS.

Reclames schorten de betalingsverplichting van de consument niet op. EROTICAPARADIJS dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, gescheidt die slechts voor rekening en risico van EROTICAPARADIJS indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijk instemming vooraf heeft betuigd.

In alle gevallen gescheidt retourzending op een door EROTICAPARADIJS te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekeningen en risico van de consument, tenzij EROTICAPARADIJS de reclame gegrond verklaart.
Indiende zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn verander, geheel of gedeeltelijk zijn be-of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

Bovengenoemde bepalingen inzake reclames en retourzendingen gelden niet met betrekking tot zaken die door hunaard niet kunnen worden teruggezonden, zoals bijv doch niet uitsluitend wegens hygienische aspecten.Onder deze bepalingen allen in ieder geval erotische gebruiksartikelen en lingerie.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
EROTICAPARADIJS kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens en letselschade, bedrijfsschade, winstderving en of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van EROTICAPARADIJS, zijn personeel dan wel van hem door hem ingeschakelde derde, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekloosheid van hemzelf, zijn directie en/of ledinggevend personeel.
Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van EROTICAPARADIJS uit welke hoofd ook beperkte tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken.

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is EROTICAPARADIJS nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag,voor zover de schade gedekt wordt door en door EROTICAPARADIJS gesloten verzekering.

EROTICAPARADIJS staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het opgeleverde de feitelijke ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op) levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht EROTICAPARADIJS zich die zaken ter zijner keuze kostenloos te herstellen dan wel te vervangen.

A
In alle gevallen is de termijn waarbinnen EROTICAPARADIJS tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt to 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van schadevergoeding is gekomen vast te staan.
B
In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 jaar.
Zo door EROTICAPARADIJS geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt EROTICAPARADIJS de wettelijk vastgestelde garantietermijn in acht.
De consument verliest diens rechten jegens EROTICAPARADIJS, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart .EROTICAPARADIJS tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A
Vermelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructie en/of adviezen van EROTICAPARADIJS strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij.
B
Vermelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d die door of namens de wederpartij aan EROTICAPARADIJS zijn verschaft en/of voorgeschreven.

10. BETALING
Betaling dient te geschieden conform de op de website van EROTICAPARADIJS aangegeven wijze.
Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

Indien factuur binnen 4 dagen na de factuurdatum niet volledig is betaald:

A
Zal de wederpartij, naar daartoe door EROTICAPARADIJS een vertragingrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom.
Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
B
Zal de wederpartij, naar daartoe door EROTICAPARADIJS te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van 150 euro.
C
Heeft EROTICAPARADIJS het recht, voor elke aan de consument verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d een bedrag van tenminste 10 euro ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening brengen.EROTICAPARADIJS zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

Ter keuze van EROTICAPARADIJS kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekstelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
Indien de consument niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is EROTICAPARADIJS bevoegd de nakoming van de jegens de consument aangaande verplichtingen tot levering c.q tot er verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugelijke zekerheid hiervoor is gesteld.
Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien EROTICAPARADIJS het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
Door de consument gedane betalingen strekken steeds te afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument partij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
EROTICAPARADIJS behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederparij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens EROTICAPARADIJS heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen te zake, eventuele schadevergoedingen wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de consument.
In geval EROTICAPARADIJS een beroep doet op het eigendomsboorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbinden, onverminderd het recht van EROTICAPARADIJS vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

De wederpartij is verplicht EROTICAPARADIJS ter stond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

12. FAILLISEMENTEN, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de consument en EROTICAPARADIJS gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige in gebrekstelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderzins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

13.RUILEN en RETOURNEREN
LET OP, de volgende artikelen kunnen, indien de verpakking niet meer gesealed of orginaal is.(dit is tevens wettelijk zo bepaald).Ivm hygiene niet geretourneerd worden.

Pruiken
Kleding
Strings
Condooms
Panty,s
Kousen
Glijmiddel en Olie
Catsuits
Alle sextoys
Vibrators en Dildo s
Bovenstaande artiklen kunnen alleen retour worden gestuurd bij defect.(Binnen 5 werkdagen).Dit kun je melden op het contactformulier op de shop.
Met de retourzending komen de kosten van retourneren voor rekening van de consument(klant).

Annuleren van de bestelling met of zonder redenen, kan nog zolang de bestelling nog niet is verzonden.
Dagelijks worden de bestellingen gedaan na 20.00 uur, en kan er nog besteld worden tot 22.30 uur.


EROTICAPARADIJS is niet aansprakelijk voor druk en spelfouten. Alle prijzen zijn en worden altijd bepaald door EROTICAPARADIJS, en zijn altijd onder voorbehoud.
 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden
EROTICAPARADIJS

Industriestraat 1 info@eroticaparadijs.nl
Deventer

Gemaakt door CCV SHOP.